ขอให้ระมัดระวังในการลงทุน IVL11P1606A

เนื่องจากในขณะนี้มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจในการลงทุน IVL11P1606A ซึ่งผู้ออกได้กระจาย DW ดังกล่าวใกล้ครบจำนวนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ และอาจทำให้ราคาเสนอขายไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงรับซื้อ IVL11P1606A ในราคายุติธรรม นักลงทุนสามารถตรวงสอบราคาประมาณได้จาก Price Guideline

 


5/17/2016 4:05:16 PM