ขอให้ระมัดระวังในการลงทุน DTAC11P1609A

เนื่องจากในขณะนี้มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจในการลงทุน DTAC11P1609A ซึ่งผู้ออกได้กระจาย DW ดังกล่าวใกล้ครบจำนวน และอาจทำให้ราคาเสนอขายไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงรับซื้อ DTAC11P1609A ในราคายุติธรรม นักลงทุนสามารถตรวงสอบราคาประมาณได้จาก Price Guideline


7/12/2016 11:17:05 AM