ขอให้ระมัดระวังในการลงทุน WORK11C1701A

เนื่องจากในขณะนี้มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจในการลงทุน  WORK11C1701A ซึ่งผู้ออกได้กระจาย DW ดังกล่าวใกล้ครบจำนวน และอาจทำให้ราคาเสนอขายไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงรับซื้อ  WORK11C1701A ในราคายุติธรรม นักลงทุนสามารถตรวงสอบราคาประมาณได้จาก Price Guideline


9/9/2016 10:41:43 AM