DW คืออะไร?

DW (Derivative Warrants) หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคตในราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
ผู้ออก DW จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ DW ไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ DW ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ตัวอย่างของรายละเอียดที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ได้แก่ ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ เหตุการณ์ที่จะมีการปรับราคาและอัตราใช้สิทธิ เงื่อนไขในการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง เป็นต้น

 

ข้อแตกต่างระหว่าง DW และ Warrants ทั่วไป

DW จะมีลักษณะคล้ายกับ Warrants (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทนี้จะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการใช้สิทธิตามรายละเอียดที่ระบุ อย่างไรก็ตาม DW และ Warrants จะมีข้อแตกต่างกันดังต่อไปนี้

 

Derivative Warrants (DW)

Warrants

ผู้ออก บริษัทอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของหุ้นอ้างอิงที่ ก.ล.ต. กำหนด เช่น บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนที่เป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิง
หุ้นอ้างอิง

หุ้นใน SET100 / ดัชนีหลักทรัพย์ / ETF

(ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ)

หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ออก
ประเภทของสิทธิ สิทธิในการซื้อ (call) หลักทรัพย์อ้างอิง
สิทธิในการขาย (put) หลักทรัพย์อ้างอิง
สิทธิในการซื้อ (call) หุ้นอ้างอิงเท่านั้น
อายุ 2 เดือน – 2 ปี ไม่เกิน 10 ปี
การส่งมอบและการชำระราคา เงินสด หุ้นออกใหม่
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ต้องมีอย่างน้อย 1 ราย ไม่มีการบังคับให้มี

 

 จุดเด่นของการลงทุนใน DW

 การลงทุนใน DW มีจุดเด่นหลายอย่างเช่น

  • เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน (Gearing/Leverage)– การลงทุนใน DW ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรง อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมการซื้อขายให้กับผู้ลงทุนด้วย หรือถ้าจะใช้เงินลงทุนเท่ากับที่ลงทุนในหุ้นทั้งหมด ก็จะสร้างโอกาสทำกำไรได้สูงกว่า
  • สามารถซื้อขายง่ายเหมือนลงทุนในหุ้น–การซื้อขาย DW เหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไปซึ่งเป็นที่คุ้นเคยแก่ผู้ลงทุน โดยไม่มีระบบวางหลักประกันและMark to Market เหมือนกับตลาด TFEX
  • สามารถลงทุนได้ในทุกสถานการณ์– ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งในตลาดขาขึ้น (Call DW) และตลาดขาลง (Put DW)
  • ทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย–DW มีสินค้าอ้างอิงที่เป็นทั้งหุ้นรายตัว ดัชนีหลักทรัพย์ และ ETF
  • สร้างกลยุทธ์การลงทุนได้มากขึ้น – ผู้ลงทุนสามารถเลือกกลยุทธ์การลงทุนได้มากกว่าการลงทุนในหุ้นทั่วไป (Combo Strategy)
  • มีสภาพคล่องการซื้อขาย–DW ทุกตัวมีถูกกำหนดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง ทำหน้าที่ตั้งราคาเสนอซื้อและเสนอขาย ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DW ได้ตามราคาที่เหมาะสมในขณะนั้น