ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การคำนวณราคา DW เป็นเพียงราคาโดยประมาณที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นอ้างอิง ค่าความผันผวนและ จำนวนวัน ที่นักลงทุนสามารถเลือกได้เอง อาจมีความคลาดเคลื่อนจากราคาเสนอซื้อและเสนอขายจริง โดยบริษัทไม่ได้พิจารณาการคำนวณจากปัจจัยอื่น เช่น ความต้องการซื้อ และความต้องการขาย DW ของนักลงทุน หรือ สภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง ณ ขณะนั้น เป็นต้น ดังนั้นราคาที่เสนอซื้อ และ เสนอขายจริงอาจมีหลายราคาแตกต่างกันในช่วงเวลาเดียวกัน
 2. การคำนวณราคา DW โดยประมาณของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นั้น สามารถคำนวณ DW ที่มีการซื้อขาย ณ ปัจจุบัน ได้ทุกตัว  ของผู้ออกทุกราย ทำให้อาจมีความคลาดเคลื่อนใน DW ของผู้ออกรายอื่นได้ และบริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการคำนวณ DWของผู้ออกรายอื่น
 3. ข้อมูลการคำนวณราคา DW มีการใช้ข้อมูลราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิที่เป็นปัจจุบันแล้ว (มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ) ไม่ควรนำราคาก่อนปรับสิทธิเป็นตัวเลขอ้างอิง และ ข้อมูลราคา DW อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับสิทธิเกิดขึ้น (เมื่อมีการปรับสิทธิเกิดขึ้น มีผลทำให้ราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิมีการเปลี่ยนแปลง)
 4. ข้อมูลการคำนวณราคา DW จัดทำขึ้นเพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการลงทุนในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อการชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยในการใช้ข้อมูลการคำนวณราคา DW นั้น อาจใช้ร่วมกับบทวิเคราะห์ ข้อมูลตลาด ปัจจัยความเสี่ยง และ ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
 5. ในกรณีที่ราคาที่คำนวณนั้นสูงหรือต่ำกว่าราคาตลาดที่ปรากฏมากเกินไป อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

  1. บริษัทผู้ออก DW นั้น มีการกระจายการถือ DW ให้กับนักลงทุนจนเกือบครบจำนวนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ผู้ออกมีจำนวน DW ไม่เพียงพอเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง
  2. DW นั้นใกล้หมดอายุ และ มีราคาต่ำมาก

  3. บริษัทผู้ออกแต่ละรายมีการปรับวิธีการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่องตามความเหมาะสมกับสภาพคล่องของการซื้อขายแต่ละหุ้นอ้างอิง หรือ ความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิง

  4. บริษัทผู้ออกแต่ละราย อาจพิจารณาไม่ดูแลสภาพคล่องซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นในข้อกำหนดสิทธิ   ข้อ 10 เรื่องผู้ดูแลสภาพคล่อง

  5. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท ที่ไม่สามารถคาดเดาได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับซื้อคืน DW จากนักลงทุน โดยบริษัทขอพิจารณาเงื่อนไขเป็นรายบุคคล และผลของการตัดสินของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นสิทธิขาด

 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมด และยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข