DW คืออะไร?

DW (Derivative Warrants) หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคตในราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
ผู้ออก DW จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ DW ไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ DW ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ตัวอย่างของรายละเอียดที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ได้แก่ ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ เหตุการณ์ที่จะมีการปรับราคาและอัตราใช้สิทธิ เงื่อนไขในการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง เป็นต้น

 

 จุดเด่นของการลงทุนใน DW

 การลงทุนใน DW มีจุดเด่นหลายอย่างเช่น

  • เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน (Gearing/Leverage)– การลงทุนใน DW ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรง อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมการซื้อขายให้กับผู้ลงทุนด้วย หรือถ้าจะใช้เงินลงทุนเท่ากับที่ลงทุนในหุ้นทั้งหมด ก็จะสร้างโอกาสทำกำไรได้สูงกว่า
  • สามารถซื้อขายง่ายเหมือนลงทุนในหุ้น–การซื้อขาย DW เหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไปซึ่งเป็นที่คุ้นเคยแก่ผู้ลงทุน โดยไม่มีระบบวางหลักประกันและMark to Market เหมือนกับตลาด TFEX
  • สามารถลงทุนได้ในทุกสถานการณ์– ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งในตลาดขาขึ้น (Call DW) และตลาดขาลง (Put DW)
  • ทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย–DW มีสินค้าอ้างอิงที่เป็นทั้งหุ้นรายตัว ดัชนีหลักทรัพย์ และ ETF
  • สร้างกลยุทธ์การลงทุนได้มากขึ้น – ผู้ลงทุนสามารถเลือกกลยุทธ์การลงทุนได้มากกว่าการลงทุนในหุ้นทั่วไป (Combo Strategy)
  • มีสภาพคล่องการซื้อขาย–DW ทุกตัวมีถูกกำหนดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง ทำหน้าที่ตั้งราคาเสนอซื้อและเสนอขาย ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DW ได้ตามราคาที่เหมาะสมในขณะนั้น