วิธีการซื้อขาย DW จะทำการซื้อขายอยู่ในกระดานหลักทรัพย์ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DW ด้วยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ (ยกเว้นปัญชีประเภท Credit Balance) ได้เหมือนหุ้นสามัญทั่วไปที่มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว

 

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย DW

 http://www.set.or.th/images/product/dw_12digits.gif

  • UUUU หมายถึง ชื่อหุ้นอ้างอิง

       - กรณีที่หุ้นอ้างอิงมีชื่อสั้นกว่า 4 ตัวอักษร ใช้ชื่อนั้นได้เลย เช่น PTT

       - กรณีที่หุ้นอ้างอิงมีชื่อยาวกว่า 4 ตัวอักษร ให้คงไว้เฉพาะอักษร 4 ตัวแรก เช่น หุ้นPTTGCจะใช้เพียง PTTG 

  • II หมายถึง ผู้ออก DW - ใช้เลขรหัสสมาชิกของโบรกเกอร์ เช่น บล.กสิกรไทย = 11
  • C หมายถึง ประเภทของ DW 
       • C หมายถึง Call DW
       • P หมายถึง Put DW
  • YYMM ชื่อย่อของปี ค.ศ. และเดือนของวันซื้อขายวันสุดท้าย - DW ที่มีวันซื้อขายวันสุดท้ายเป็นเดือน กรกฎาคม 2014 จะแสดงเป็น 1407
  • A หมายถึงรุ่นที่ออก (Series) - ใช้สัญลักษณ์ A-Z แทนการออกรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนกัน

ตัวอย่าง

TRUE11C1406A หมายถึง
DW ที่มีหุ้นอ้างอิงเป็น TRUE ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย(โบรกเกอร์หมายเลข 11) ให้สิทธิในการซื้อหุ้นอ้างอิง (Call DW) โดยมีวันซื้อขายวันสุดท้ายเดือน มิถุนายน 2014 รุ่น A