ภาษีที่เกี่ยวข้องกับ DW

การซื้อขาย DW อาจมีภาษีที่เกี่ยวกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนมีเงื่อนไขในการคำนวณภาษีดังนี้

กรณี: ทำการขายคืน DW ก่อนครบกำหนดอายุของ DW

ในกรณีที่ผู้ลงทุนทำการขายคืน DW ก่อนครบกำหนดอายุ (ขายคืนได้จนถึงวันซื้อขายวันสุดท้าย)  => ผู้ลงทุนไม่ต้องเสียภาษี

 

กรณี: ถือจนครบกำหนดอายุของ DW (ไม่ทำการขายคืน)

ในกรณีที่ผู้ลงทุนถือ DW จนครบกำหนดอายุ (ไม่ทำการขายคืน) DW จะทำการใช้ิสิทธิโดยอัตโนมัติ โดยมีหลักการในการคำนวณภาษีคือ

  • ถ้า DW มีสถานะ Out-of-The-Money (มูลค่าของ DW = 0)                => ผู้ลงทุนไม่ต้องเสียภาษี
  • ถ้า DW มีสถานะ In-The-Money (มูลค่าของ DW = Intrinsic Value)   =>  ผู้ลงทุนต้องเสียภาษี

โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องเสียภาษี จะเสียภาษีโดยนำเงินสดส่วนต่างที่ได้จากการใช้สิทธิ มาคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมิน และต้องนำไปคำนวณเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา